Privacy

PRIVACY POLICY GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR VERDES (v_20193012)

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
1. DEFINITIES
 • Verantwoordelijke van de verwerking: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Website: de website waarop u uw persoonsgegevens hebt ingegeven,
 • Betrokkene: iedere natuurlijke persoon die op de website één of meerdere persoonsgegevens invoert;
 • Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier;
 • Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd;
 • Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • GDPR/AVG: De GDPR ofwel de “General Data Protection Regulation”, vertaald de AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU.
2. TOEPASBAARHEID
Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy Policy. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker/ betrokkene daadwerkelijk kennis heeft van deze Privacy Policy en de inhoud ervan aanvaardt. Dit geldt als zijn uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens die hij actief invoert op de website, al dan niet via een door hem ingevuld elektronisch formulier.
Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en het is dan ook aanbevolen deze Privacy Policy bij elk bezoek te consulteren.
Als u meer informatie wil ontvangen of vragen hebt over deze Privacy Policy, kan u ons bereiken via e-mail: privacy@gdwverdes.be
3. VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het gerechtsdeurwaarderskantoor Verdes. U kan de verantwoordelijke, bereiken per e-mail (privacy@gdwverdes.be). In uitvoering van de Privacywet en de GDPR/AVG dient “Verdes Gerechtsdeurwaarderskantoor” als de verantwoordelijke voor de verwerking te worden beschouwd.
4. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
1. Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet en de GDPR/AVG.
2. Bij een interactief gebruik van de website worden de door de betrokkene ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Door interactief gebruik te maken van de website verleent de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem/haar ingevoerde persoonsgegevens.
De verantwoordelijke van de verwerking verwerkt de via deze website ingegeven en ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 
 • Communicatie met de betrokkene 
 • Beheer van het profiel van de betrokkene
 • Uitoefenen van de rechten van betrokkene
 • Informeren van betrokkene
3. De gegevens uit het rijksregister, dit krachtens de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; artikel 5,4° : aan de notarissen en de gerechtsdeurwaarders voor de informatie die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie, nml :
1° de naam en voornamen;
2°de geboorteplaats en -datum;
3° het geslacht;
4° de nationaliteit;
5°de hoofdverblijfplaats;
6°de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid
8°de burgerlijke staat;
9°de samenstelling van het gezin;
9°/1de akten en beslissingen betreffende de rechtsbekwaamheid en de beslissingen tot bewind over de goederen of over de persoon bedoeld in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; de naam, de voornaam en het adres van de persoon die een minderjarige, een onbekwaam verklaarde, een geïnterneerde of een persoon die onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatst is, vertegenwoordigt of bijstaat of van de bewindvoerder over de goederen of de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing;
10°de vermelding van het register waarin de in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983  bedoelde personen zijn ingeschreven
11°de administratieve toestand van de in artikel 2, eerste lid, 3°, bedoelde personen
12°in voorkomend geval, het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat, zoals bepaald in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten;
13°de wettelijke samenwoning
14°de verblijfstoestand voor de vreemdelingen bedoeld in artikel 2;
4. Verder worden de volgende gegevens bewaard :
 • Financiële bijzonderheden : schulden, uitgaven, solvabiliteit, leningen, hypotheken, kredieten, pensioengegevens, …
 • Gerechtelijke informatie : veroordelingen , administratieve sancties, …
 • Gegevens van derden in het dossier

5. COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies.  Een volledig overzicht, gescand door "Cookiebot" vindt u hier.
6. ONTVANGERS
De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de noodzaak daartoe aan de volgende ontvangers worden medegedeeld:
 • professionele raadgevers van betrokkene
 • Werkgever van betrokkene
 • Overheidsinstanties
 • Justitie en Politiediensten
 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • ICT-leverancier
 • Boekhouder
 • Slotenmaker
 • Vertaalbureau
 • Transport- of logistiek bedrijf
 • OCMW
 • Verhuizers
 • Leveranciers van technische diensten (gebouwenbeheerder,…)

7. RECHTEN VAN BETROKKENE
De betrokkene heeft in principe het recht om kennis te krijgen van:
 • Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens (1);
 • De concrete doeleinden van deze verwerkingen (2);
 • De gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben (3);
 • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (4);
 • De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;

De uitoefening van bovenstaand rechten via een verzoek is niet dienend inzake punt (2) (3) en (4) indien de verwerking voortvloeit uit de wettelijke taken van de gerechtsdeurwaarder (art 555/1 Ger.W.). Het doel(2), de verwerkte gegevens(3) en ontvangers (4) zijn immers bepaald in de betreffende wetteksten.
Op verzoek van de betrokkene zullen hem/haar de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke en transparante taal en vorm worden medegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die persoonsgegevens.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht om kosteloos verbeteringen aan te laten brengen aan persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.
De rechten tot “beperking van de verwerking”, “dataportabiliteit/overdraagbaarheid” of “bezwaar tegen verwerking” zijn in de context van de gegevens verzameld door het gerechtsdeurwaarderskantoor Verdes waarschijnlijk weinig of niet toepasselijk. Toch werd ervoor gekozen dat de betrokkene deze rechten kan uitoefenen mits de nodige motivering bij zijn/haar verzoek.
Om één of meerdere van zijn rechten vermeld in de Privacywet en/of de GDPR uit te oefenen, richt de betrokkene een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs (recto-/verso) aan de verantwoordelijke van de verwerking. Daarvoor heeft betrokkene volgende mogelijkheden:
 • Online: https://www.gdwverdes.be/gdpr-webformulier
 • Per post: Verdes Gerechtsdeurwaarderskantoor, Torhoutse Steenweg 111/1 te 8200 Brugge
 • Per mail: privacy@gdwverdes.be
De inlichtingen worden aan de betrokkene kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld. Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost worden aangerekend. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd.
Bij twijfel omtrent (echtheid van )de identiteit van de aanvrager, kan Verdes Gerechtsdeurwaarderskantoor vragen dat de betrokken zich persoonlijk aanbiedt in haar kantoren ter verificatie.
8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben exclusief toegang tot de persoonsgegevens. Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploiteerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.
9. BEVEILIGING
De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:
 • Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
 • Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
 • Logistieke en informatieke beveiliging
 • Gebruik van paswoorden
 • Firewalls
 • Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR
10. BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig, doch in het kader van onze wettelijke verplichtingen, die dienen als bewijs bij geschillen, voor maximaak 10 jaar na het einde van de opdracht.